Регистрация Телефон за директни поръчки 0879821291
BGN
  • USD
  • EUR
  • BGN
Филтри

Категории

Условия за ползване

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА 

Почетете настоящото Споразумение за приемане на общите условия, преди да преминете към използване на този сайт. 

С всяко Ваше действие представляващо използване на съдържанието на настоящия сайт или на предлагани с него стоки , Вие като потребител потвърждавате че приемате и се съгласявате с клаузите на настоящото споразумение и изброените в него Общи условия, при което всички отношения между Вас като потребител на сайта и "АСИКОН 2000 " ООД се уреждат от настоящото споразумение във вида му и към датата и часа на използването на сайта. 

Общи условия 

"АСИКОН 2000 " ООД е търговското дружество със седалище и адрес на управление гр.Поморие ул.Тутракан №4, вписано в търговския регистър с ЕИК 102900558 в Агенцията по вписванията на Република България

Същото упражнява дейността си съобразно законодателството на Република България

 ЗАКОН ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА В сила от 13.04.2007 г.Обн. ДВ. бр.31 от 13 Април 2007г., изм. ДВ. бр.19 от 22 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.65 от 22 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.71 от 12 Август 2008г., изм. ДВ. бр.10 от 6 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.23 от 27 Март 2009г., изм. ДВ. бр.41 от 2 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.88 от 6 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.59 от 31 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г.

ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ

В сила от 24.12.2006 г.Обн. ДВ. бр.51 от 23 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г.

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

В сила от 10.06.2006 г.Обн. ДВ. бр.99 от 9 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.51 от 23 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.53 от 30 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.31 от 13 Април 2007г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.64 от 7 Август 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.102 от 28 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.23 от 27 Март 2009г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.18 от 5 Март 2010г., изм. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2010г 

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

В сила от 01.01.2002 г.

Обн. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., изм. ДВ. бр.93 от 19 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.43 от 20 Май 2005г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.91 от 10 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2010г.

 

"АСИКОН 2000" ООД притежава разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптеките стопанисвани от дружеството.

"АСИКОН 2000" ООД е регистрирано в Комисията за защита на личните данни,което в качеството му на администратор на такива данни гарантира опазването на предоставените от Вас лични данни при ползването на настоящият сайт.

Настоящият електронен сайт ,както и всички приложения към него създаден по поръчка на "АСИКОН 2000" ООД и поддържан от него има за цел да информира потребителите на Аптеки Тилия.Служителите на "АСИКОН 2000" ООД отговорни за поддържането на сайта полагат максимално усилия за осигуряване на достоверност и точност на представената информацията.

Интересуващите се от съдържанието на сайта лица следва да се обръщат за съдействие към служителите ни, в съответните аптеки или на тел. 0878821268.Настоящият електронен сайт няма за цел извършването на реклама на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание.

"АСИКОН 2000" ООД не предлага за продажба лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание на този сайт.Такива можете да закупите в аптеките на дружеството.

"АСИКОН 2000" ООД не носи отговорност за физически и морални проблеми в следствие на посещението на уебсайта и информацията, публикувана в него.

"АСИКОН 2000" ООД не продава чрез сайта лекарства по лекарско предписание, въпреки това "АСИКОН 2000" ООД не може да гарантира това поради технически или човешки фактори, или злоупотреба с информацията на сайта от трети лица, без знанието на "АСИКОН 2000" ООД за това. Ако забележите лекарства по лекарско предписание с възможност за закупуване от сайта, МОЛЯ уведомете ни на тел 0879821291

Задължително се КОНСУЛТИРАЙТЕ С КВАЛИФИЦИРАНО МЕДИЦИНСКО ЛИЦЕ преди използване на продуктите, предлагани чрез сайта или преди да решите да съобразите поведението си с публикуваните в сайта статии,новини, информационни карета, коментари или друга информация, предоставена Ви от сайта, независимо по какъв ред. Информацията за продуктите е представена единствено като листовка за начина на използване на медикамента, предоставен от производителя.Съдържанието в сайта не препоръчва прилагането на самолечение на каквито и да е здравни проблеми.

ПРИ НАЛИЧИЕ НА ЗДРАВОСЛОВЕН ПРОБЛЕМ ИЛИ ВЪПРОС ВЕДНАГА СЕ КОНСУЛТИРАЙТЕ С ВАШИЯ ЛИЧЕН ЛЕКАР.

В никакъв случай не възприемайте дадената Ви чрез сайта информация като абсолютно достоверна и правилна.

"АСИКОН 2000" ООД не дава гаранция за точността, надеждността, пълнотата или полезността на предоставената в сайта информация.

"АСИКОН 2000" ООД не изключва възможността за грешки, закъснения, пропуски, неактивност на сайта и загуба на цялото количество или частични данни, поради технически или човешки фактори, поради което и не носи отговорност в тази връзка.

"АСИКОН 2000" ООД не осигурява незабавно подновяване на информацията, съдържаща се в сайта с оглед съвременното ниво и бързина на развитие на науката и технологиите.

Материали в сайта на "АСИКОН 2000" ООД не могат да бъде копирани или разпространявани под каквато и да е форма, без предварителното писменно съгласие на управителя на дружеството.Материалите на сайта могат да се ползват само за лични некомерсиални цели.

"АСИКОН 2000" ООД гарантира че ще ползва предоставените от Вас лични данни за индентификацията Ви на сайта ,за достъп до сайта,за получаване на информация за мнението на потребителите и подобряване качеството на обслужването.

"АСИКОН 2000" ООД се задължава да не предоставя лични данни на своите потребители на трети лица освен в предвидените от закона случаи по съответният нормативен ред.

"АСИКОН 2000" ООД си запазва правото за корекции на грешки и пропуски или неточности в представената информация.Основната информация на сайта се черпи от източници, създадени от трети лица поради което ние не поемаме никаква отговорност за точността, надеждността и пълнотата на предоставената информация, относно съдържание, услуга или стока, включително относно вещества или субстанции. Така също ние не гарантираме и не се задължаваме да осигурим работа на сайта без прекъсване или без възникване на грешки в т.ч. относно ползването на онлайн услугите.

Използването на предоставените в сайта връзки към други интернет сайтове, включително връзки към информация, услуги, продукти, материали, както и всякакви други ресурси, съдържащи се в тях, е единствено на Ваш собствен риск.

Независимо от всичко, "АСИКОН 2000" ООД чрез своите служители полага усилия за осигуряване на актуална и точна информация на сайта си ,която да Ви бъде максимално полезна.

Върни До Горе